Chrzest

Sakrament Chrztu

chrzest

Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą Drugą Niedzielę Miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 13.00

I. Uwagi ogólne:

1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

•  aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich;
• aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć (Kodeks Prawa Kanonicznego 868).

2. W kancelarii należy przedłożyć:

• akt urodzenia dziecka z USC;
• dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych (uwaga: w szczególnych przypadkach może być jeden chrzestny)

II. Rodzice chrzestni:

Kandydat na chrzestnego musi spełniać konkretne, ustalone przez Kościół warunki:

•ukończył 16 lat;
•jest katolikiem;
•przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie)
• prowadzi przykładne życie (rodzinne i religijne) zgodne z wiarą;
•prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (np. nie może być to osoba żyjąca w konkubinacie, czy związku niesakramentalnym; osoba nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej kapłana podczas „kolędy”, nie akceptująca nauki Kościoła).

Kandydaci pochodzący z innych parafii winni przedstawić stosowne zaświadczenie od własnego proboszcza i kartkę od spowiedzi. Rodzice obojętni religijnie lub zaniedbani religijnie wraz z chrzestnymi podpisują oświadczenie o zobowiązaniu się do wychowania dziecka po katolicku. Za wychowanie dzieci z rodzin zaniedbanych religijnie odpowiadają rodzice chrzestni.

Przygotowanie przed chrztem dla chrzestnych z terenu naszej parafii jest obowiązkowe. Odbywa się razem z przygotowaniem dla rodziców dziecka. Informacje na ten temat można zdobyć w kancelarii parafialnej.

III. Wydawanie świadectwa chrztu św. do sakramentu małżeństwa:

1. Świadectwo chrztu św. do ślubu jest dokumentem ważnym i ten fakt odnotowywany jest w księdze chrztów:

•dokument ten powinny odbierać osoby zainteresowane, nie poprzez przypadkowych pośredników;
•jeśli nie można tego uczynić osobiście, to świadectwo może wybrać osoba upoważniona, legitymująca się dowodem osobistym;
•o świadectwo chrztu św. może starać się osoba, która była ochrzczona w danej parafii,
•w przypadku zmiany nazwiska lub danych personalnych, trzeba przedłożyć akt urodzenia z USC lub stosowny dokument sądowy, aby po uzyskaniu pozwolenia Kurii Metropolitalnej w Legnicy, można było dokonać zmian w akcie chrztu św. i wydać świadectwo chrztu św.

2.Świadectwo chrztu do małżeństwa musi mieć ważność co najmniej 6 miesięcy.

Brak możliwości komentowania.